Komunikat ds. Licencji dla Klubów Ekstraligi Żużlowej, Dm I ligi i DM II ligi

robert1
Zapraszamy na drugą część reportażu ze zgrupowania kadry w Szklarskiej Porębie
19 lutego 2015
motory
Tor w Poznaniu gotowy przed sezonem?
20 lutego 2015
Show all

Komunikat ds. Licencji dla Klubów Ekstraligi Żużlowej, Dm I ligi i DM II ligi

pzm

Zespół ds. Licencji dla Klubów Ekstraligi Żużlowej, DM I ligi i DM II Ligi żużlowej   Polskiego Związku Motorowego (zwanego dalej: „Zespołem”) działając na podstawie § 4 ust 3 in fine w zw. z § 15 ust. 13 Regulaminu przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi, I i II ligi żużlowej (zwanego dalej „Regulaminem”) stwierdza niewykonanie przez Stowarzyszenie Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” postanowień warunkowych określonych w licencji warunkowej przyznanej klubowi na podstawie decyzji Zespołu w dniu 17 grudnia 2014r.

Licencja warunkowa przyznana została pod warunkiem  spełnienia szczegółowych wymogów, w tym ustalenia warunków porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, które zawarte miało zostać pomiędzy Stowarzyszeniem Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” a Polskim Związkiem Motorowym w sprawie spłaty należności wobec zawodników do dnia 31 grudnia 2014r.  W dniu 31 grudnia 2014r. zawarte zostało przedmiotowe porozumienie, w którym w szczególności wskazano, że  z uwagi na dostarczenie PZM pisma Częstochowskiego Klubu Motocyklowego „Włókniarz” S.A. w zakresie zobowiązania do spłaty zawodników klubu za sezon 2014 – Polski Związek Motorowy uznaje, że zawarte porozumienie czyni zadość wymogom określonym w § 4 ust. 3 Regulaminu, a co za tym idzie możliwe jest na jego podstawie przyznanie licencji warunkowej.

Pismem z dnia 3 lutego 2015r. Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” S.A. poinformował, że względem spółki prowadzone jest postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu oraz, że spółka nie prowadzi w tej chwili działalności gospodarczej, a terminowa spłata należności, a zatem również realizacja postanowień licencji warunkowej wynikająca z porozumienia z dnia 31 grudnia 2014r. stała się niemożliwa.

Powyższe poskutkowało złożeniem przez PZM  Stowarzyszeniu Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” oświadczenia o wypowiedzeniu zawartego porozumienia ze skutkiem natychmiastowym. W efekcie  porozumienie, na którym miało opierać się udzielenie licencji w/w klubowi stało się nie tylko niewykonalne, ale również uległo rozwiązaniu.

Stosownie do treści § 15 ust. 13 Regulaminu z chwilą stwierdzenia przez Zespół niewykonania przez Klub postanowień warunkowych określonych w licencji warunkowej i€“ licencja wygasa.

 

2)

Zespół ds. Licencji dla Klubów Ekstraligi Żużlowej DM I ligi i DM II Ligi żużlowej   Polskiego Związku Motorowego (zwanego dalej: „Zespołem”) działając na podstawie § 4 ust 3 in fine w zw. z § 15 ust. 13 Regulaminu przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi, I i II ligi żużlowej (zwanego dalej „Regulaminem”) stwierdza niewykonanie przez GKŻ Wybrzeże z siedzibą w Gdańsku postanowień warunkowych określonych w licencji warunkowej przyznanej klubowi na podstawie decyzji Zespołu w dniu 17 grudnia 2014r.

Licencja warunkowa przyznana została pod warunkiem  spełnienia szczegółowych wymogów, w tym ustalenia warunków porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, które zawarte miało zostać pomiędzy GKŻ Wybrzeże a Polskim Związkiem Motorowym w sprawie spłaty należności wobec zawodników, klubów i Polskiego Związku Motorowego.  Zespół stwierdził, że  w wyznaczonym  terminie do dnia 31 grudnia 2014r. warunki porozumienia nie zostały ustalone oraz do dnia 18 lutego 2015 r. porozumienie nie zostało zawarte.

Stosownie do treści § 15 ust. 13 Regulaminu przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi, I i II ligi żużlowej z chwilą stwierdzenia przez Zespół niewykonania przez Klub postanowień warunkowych określonych w Licencji warunkowej i€“ licencja wygasa.

 

Dodaj komentarz

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube