PSŻ Poznań zegarek
PSŻ Poznań: Nowość w sklepie internetowym
28 grudnia 2018
Wybrzeże Kacper Gomólski
Kacper Gomólski z Wybrzeża zapewnia: Będę przygotowany do sezonu na sto procent
28 grudnia 2018
Show all

Konkurs „Pozytywne wibracje”

IMG_7830

Odliczacie już dni do nowego sezonu? Aby ułatwić odliczanie, proponujemy konkurs, w którym nagrodą jest kalendarz PZM na rok 2018.Aby wziąć udział w konkursie, należy w konkursowym poście na Facebooku zamieścić zdjęcie zrobione w sezonie 2018, przywołującym pozytywne, żużlowe wspomnienia. Aby przejść do konkursu, należy kliknąć TUTAJ.

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSU

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu (dalej jako: „Konkurs”) jest Polski Związek Motorowy z siedzibą
  w Warszawie, ul. Kazimierzowska 66, 02 – 518 Warszawa, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Stowarzyszeń pod nr KRS 0000036662portal polskizuzel.pl  .Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisu art. 919 §1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksy cywilny (Dz.U.2017.459) dalej jako: k.c.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  Organizator zwalnia w pełni serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności przez każdego uczestnika Konkursu.
 4. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem Serwisu Facebook na Fanpage’u pod adresem https://www.facebook.com/polskaligazuzlowa/( dalej jako: “Fanpage”).
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu
  i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem Konkursu i przekazaniem Nagrody na rzecz Laureata zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) dalej jako: u.o.d.o.
 6. Regulamin Konkursu jest dostępny na ścianie Fanpage’a oraz w siedzibie Organizatora.

 

 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie:
 2. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. osoby fizyczne ograniczone w zdolności do czynności prawnych za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 4. osoby fizyczne nie będące pracownikami Organizatora, nie będące członkami organów zarządzających Organizatora oraz nie będące osobami najbliższymi dla tych osób tj. małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem oraz powinowatymi,
  a także osoby pozostającymi w stosunku przysposobienia,.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
 6. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook;
 7. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu, na publikowanie przez Aplikację informacji w Profilu Uczestnika oraz na wysyłanie wiadomości przez Aplikację;
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika w Konkursie w celach związanych z Konkursem; Uczestnik ma obowiązek przesłać zgodę poprzez Fanpage Organizatora w indywidualnej wiadomości
 9. Konkurs trwa od dnia 28.12.2018 godz.15:00 do 03.01.20189do godziny 00:00. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w każdy momencie aż do czasu jego zakończenia.

 

 • 3. NAGRODA
 1. Nagrodą główną w Konkursie jest kalendarze 2019 PZM.
 2. Przychód z tytułu Nagrody określonej §3 ust. 1 powyżej, uzyskanej w ramach Konkursu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust.1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2016.2032) o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej jako: Ustawa o PIT.
 3. Do Nagród, jeśli ich wartości przekroczy kwotę zwolnioną z podatku dochodowego, zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa Nagroda pieniężna o równowartości podatku jaki Zwycięzca jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.2Ustawy o PIT. Płatnikiem podatku będzie Organizator, który pobierze od Zwycięzcy Konkursu podatek dochodowy od przyznanej Nagrody i odprowadzi tę kwotę, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem Nagród czuwa Jury. Nagrodę
  w Konkursie przyznaje Jury w składzie 3-osobowym, które wybiera Organizator. Dane osobowe składu Jury zostaną opublikowane wraz z ogłoszeniem wyników Konkursu.
 5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 6. Zwycięzcy przysługuje prawo do zrzeczenia się przyznanej Nagrody. Zwycięzca, który zrzekł się Nagrody nie jest uprawiony do żądania od Organizatora przyznania mu ekwiwalentu pieniężnego, wymiany Nagrody na inną lub wydania równowartości Nagrody w towarze lub usłudze.
 • 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Po zakończeniu Konkursu zostaną wyłonione osoby z puli Uczestników którzy spełnili wymagane warunki.
 2. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na Fanpage’u Organizatora oraz w Aplikacji Konkursowej do dnia 03.01.2019 oraz dodatkowo zostaną oni powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu Laureata lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną poprzez Serwis na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
 3. Organizator zobowiązuje się do wydania Nagrody Laureatom w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Laureaci Nagrody mogą zgłosić się Nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora wskazanym w §1 ust.1 powyżej lub zgłosić prośbę o przesłanie Nagrody
  w formie dokumentu elektronicznego na wskazany przez Laureata adres poczty elektronicznej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody
  z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych osobowych i adresowych oraz zmiany tych danych przez Laureata, o której Organizator nie został poinformowany.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji Konkursowej.
 6. Każdy Uczestnik jest zobowiązany brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie
  z wykorzystaniem prawdziwego zarejestrowanego konta w serwisie Facebook. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, naruszenia postanowień Regulaminu, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony,
  w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji
  w Serwisie, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Laureata.
 • 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Ewentualne reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane na adres siedziby Organizatora w formie pisemnej lub poprzez skierowanie reklamacji na adres mailowy Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
  W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę użytkownika w serwisie Facebook, adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą, powołaną przez Organizatora Konkursu.
 4. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub na adres poczty elektronicznej, w zależności, w której z form została wniesiona reklamacja, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 • 7 DANE OSOBOWE
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy zgłoszeniu do Konkursu za pośrednictwem Fanpage’a danych osobowych w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem Nagrody oraz w związku z możliwym postępowaniem reklamacyjnym.
 2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie
  z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności
  z przepisami u.o.d.o.
 3. Organizator Konkursu zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z u.o.d.o.
  w szczególności Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 4. Mając na uwadze fakt, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku prośby przez Uczestnika do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, dany Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu oraz utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Celem konkursu jest przywołanie pozytywnych wspomnień z sezonu 2018.
 2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających
  z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Dodaj komentarz

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube